Terms and Conditions

Bestillingsvilkår 

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Tryvann Skisenter AS, og den som selv eller gjennom andre (gjesten) inngår avtale med Tryvann Skisenter AS i henhold til bekreftelsen. Avtalen kan gjelde kjøp av kurs, privattimer, heiskort, leie av utstyr, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse (arrangementet).

HVEM ER ANSVARLIG? 
Ansvarlig leverandør er Tryvann Skisenter AS, Postboks 58 Slemdal, 0710 Oslo. Organisasjonsnummer 996 599 507. 

AVTALEN MED MER 
Som leverandør står Tryvann Skisenter AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Tryvann Skisenter AS. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Tryvann Skisenter AS, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Tryvann Skisenter AS tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil. 

Som leverandør har Tryvann Skisenter AS sin skiskole i Oslo Vinterpark plikt til å sørge for: 
• at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter 
• at det informeres om hvordan betaling skal skje, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet 
• at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Tryvann Skisenter AS har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Oslo Vinterparks viten, og som den ikke har eller burde kjent til. 

I disse generelle bestillingsvilkårene menes med: 
Utreise – reise fra hjemstedet til destinasjonen. 
Ankomst – tidspunktet som angis på bekreftelsen. 
Avreise – reise fra destinasjonen til hjemstedet. 
Første gyldighetsdato – den datoen da for eksempel heiskort, skiskole, skileie og tilleggsprodukter (hjelm, bekledning, etc.) skal tas i bruk. 

NÅR BLIR GJESTENS BESTILLING BINDENDE? 
Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at tidspunktet for kurs er korrekte. Bestillingen er gyldig for så vel Tryvann Skisenter AS som for gjesten så snart Tryvann Skisenter AS har bekreftet bestillingen skriftlig, og gjesten innen avtalt frist har betalt avtalte. 

NÅR SKAL GJESTEN BETALE? 
Gjesten skal betale for arrangementet senest ved det tidspunktet som er angitt i bekreftelsen, eller direkte ved nettbestilling. Kurs og arrangementer skal være betalt i sin helhet før aktivitetene påbegynnes. 
Ved bestilling direkte hos Oslo Vinterpark, skal betalingen skje direkte og i forkant av når aktiviteten påbegynnes. 

GEBYRFRI BETALING VIA INTERNETT 
Gjesten kan betale trygt, enkelt og gebyrfritt med VISA og MasterCard, på www.oslovinterpark.no. Gjesten må ha en registrert e-postadresse og et passord for å logge inn. 

GEBYRER VED BETALING 
Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Tryvann Skisenter AS skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelsen, i NOK. Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales av gjesten. 

HVA SKJER DERSOM GJESTEN IKKE BETALER I TIDE? 
Kunden kan ikke delta på bestilt kurs, privattime, eller annen type bestilling før bestillingen er betalt i sin helhet før avtalte startdato. Bestillingen annulleres dersom betalingen ikke er oss i hende senest ved 2 uker før bekreftet kursstart. Dersom gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling og da gjelder regler for avbestilling. 

HVA OM GJESTEN VIL AVBESTILLE ELLER ENDRE SIN BESTILLING? 
Gjesten kan avbestille skriftlig til bestillingsstedet som tok imot bestillingen. Tryvann Skisenter AS aksepterer bare avbestilling eller endring som gjøres av gjesten. Tryvann Skisenter AS plikter å bekrefte gjestens avbestilling eller endring skriftlig. Ved avbestilling eller endringer har Tryvann Skisenter AS rett til å belaste et ekspedisjonsgebyr på NOK 195. Ved avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart vil 50 % av kursavgiften, minus endringsgebyr på NOK 195, bli refundert. Ved avbestilling mindre enn 1 uke før kursstart, vil kursavgiften ikke refunderes. 

HEISKORT OG SKIUTLEIE 
Samme vilkår som foregående pkt. 

AVBESTILLING AV PÅBEGYNTE KURS  
Kurs som er påbegynt, men av ukjente årsaker ikke fullført, vil verken helt eller delvis bli refundert. 

PAKKER 
Ved bestilling av kombinasjoner av arrangementer som Tryvann Skisenter AS selger for en pris som er angitt på forhånd (pakker), kan ikke gjesten avbestille enkeltprodukter i arrangementet med mindre dette er avtalt skriftlig på forhånd. Ved avbestilling for enkeltpersoner eller hele reisefølget i pakken, gjelder samme regler som ved avbestilling av kurs og privattimer. 

TRYVANN SKISENTER AS ENDRINGER OG GJESTENS RETTIGHETER 
Tryvann Skisenter AS har rett til å endre vilkårene for arrangementet dersom gjesten kan tilbys likeverdige tjenester. 

Dersom kostnadsøkninger inntreffer for Tryvann Skisenter AS etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan Tryvann Skisenter AS øke prisen på arrangementet tilsvarende denne økningen dersom den er en følge av endringer i skatter eller avgifter. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før ankomst, og prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten. Dersom Tryvann Skisenter AS kostnader tidligere enn 20 dager før ankomst blir lavere av samme grunn som nevnt ovenfor, skal prisen på arrangementet reduseres tilsvarende. Ved avbestilling av kurs fra Tryvann Skisenter AS side grunnet sykdom blant ansatte, vil kunden få tilbud om annet tilsvarende kurs innenfor samme sesong. Om ikke tilbudet blir overholdt innenfor sesongen og vi ikke mottar skriftlig henvendelse på dette, så vil ikke innbetalte tilbakeføres til kunden. 

Rett til erstatning på grunn av feil under oppholdet eller på grunn av at Tryvann Skisenter AS har innstilt arrangementet, foreligger ikke dersom Tryvann Skisenter AS kan vise til at arrangementet ikke kunne gjennomføres eller at feilen har oppstått på grunn av hendelser utenfor Tryvann Skisenter AS kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått, eller hvis følger Tryvann Skisenter AS ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, for eksempel ved kortere avbrudd i IT-drift, vann eller energitilførsel. 

HVILKE FORPLIKTELSER HAR GJESTEN? 
Tryvann Skisenter AS har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer uaktsomt og/eller gjør skade på eiendom eller området rundt, eller benytter området til annet enn avtalt. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate område, uten at avtalt innbetaling tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Tryvann Skisenter AS en omkostningsavgift tilsvarende skaden. 

HVA SKJER VED EN EVENTUELL TVIST? 
Gjesten bes å henvende seg til Tryvann Skisenter AS dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og Tryvann Skisenter AS ikke klarer å forhandle seg til enighet, skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått skriftlig avtale løses i Oslo Tingrett. 

KRIG, NATURKATASTROFER, STREIKER OG ANNET 
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Din handlekurv

...er fortsatt tom

Språk

Betal sikkert
og bekvemt med:
Visa
MasterCard